Patronato

O Patronato é o máximo órgano de goberno, representación e de FAGA e executará as funcións que lle correspondan para o cumprimento dos fins fundacionais e a administración dos bens e dereitos que integran o patrimonio da Fundación, mantendo o seu rendemento e utilidade.

Correspóndelle a administración, xestión, control e, en xeral o goberno e representación de FAGA.

Carlos CEBRIÁN ESCOBAR
PRESIDENTE

Jaime Luis López Vázquez
Director xerente

Eduardo Valín Fernández
Tesoreiro