Protección de datos de carácter persoal

Infórmaselle que calquera tratamento de datos de carácter persoal que a Fundación Agroalimentaria Galega efectúa utilizando esta páxina web, realízase de acordo co disposto no Regulamento Europeo 679/2016, de Protección de Datos de Carácter Persoal, garantindo a súa confidencialidade.

Responsable:

Identidade: Fundación Agroalimentaria Galega ( FAGA)
CIF: G-42.911.156
Dirección postal: Praza de Santo Domingo, 6-8, 6ª Planta – 6º B, 27.001 LUGO
Correo electrónico: correo@faga.servidok.com

Finalidade

Recollemos o seu nome e dirección electrónica para enviarlle información que cremos pode resultar do seu interese relacionada con formación (cursos, xornadas, seminarios, etc.) ou información máis xeral.

Conservación dos seus datos

Conservaremos os seus datos ata que vostede exerza os dereitos de supresión ou oposición, recollidos na normativa vixente. En calquera momento pode cursar a súa baixa no boletín pulsando a ligazón que para tal efecto irá ao final de cada envío.

Lexitimación

A base legal para a recollida dos seus datos é o seu propio consentimento ou do seu representante legal para ser incluído/a en este servizo de envío de información.

Destinatarios:

O seu datos non serán comunicados a ningunha entidade.

Dereitos:

Vostede ten recoñecidos, pola normativa aplicable á protección de datos, os dereitos de acceso aos datos persoais, obtidos nestes ou outros formularios, así como á súa rectificación ou supresión, á limitación ou oposición ao seu tratamento, á portabilidad dos seus datos, así como a non ser obxecto dunha decisión baseada unicamente en tratamentos automatizados. Tamén ten dereito a presentar unha reclamación #ante unha autoridade de control como, por exemplo, a Axencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es)